Behandling av personuppgifter

Hörbart (Sonova Retail Sweden AB)
Policy för behandling av personuppgifter

(Dataskyddspolicy)

1. OM DATASKYDDSPOLICY
Vi är glada för ditt besök på vår hemsida och det intresse du visar för oss. Det är viktigt för oss att dina uppgifter behandlas förtroligt och vi vill att du är trygg med att besöka vår hemsida, bokar ett hörseltest på en av våra mottagningar, tar ett online hörseltest eller fyller i vårt kontaktformulär, så vi kan ringa upp dig. Vi gör allt för att skydda dina personuppgifter och följer alltid den gällande lagen om dataskydd.

Denna dataskyddspolicy har som syfte att informera dig som kund om hur Hörbart, ett varumärke inom Sonova Retail Sweden AB, Vasagatan 5 2. Plan 241 38 Eslöv, en del av Sonova AG-koncernen, e-mail info@horbart.se, Org.-nr. 556570-9234 (“Sonova Retail Sweden AB”) behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har i relation till vår insamling, behandling och lagring av dina personuppgifter.

2. SYFTET MED BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vårt överordnade syfte med att behandla dina personuppgifter är att administrera din kundrelation, inklusive ditt köp av våra produkter, samt att skapa en bättre användarupplevelse på vår hemsida, optimera vår hemsida och att administrera den dagliga driften. Detta gör vi bl.a. genom att registrera ditt online beteende på vår hemsida, genom att erbjuda dig olika möjligheter för att kontakta oss och boka hörseltest via hemsidan. Detta gör vi också genom att målgruppsanpassa vår marknadsföring och kampanjerbjudande till dig, via online kampanjer som är tillgängliga på olika mediesajter, våra egna produktundersökningar och tävlingar samt genom att erbjuda teknisk support på hemsidan och samla in statistik.

3. INSAMLING OCH TYPER AV PERSONUPPGIFTER
När du besöker vår hemsida och använder några av hemsidans möjligheter, till exempel bokning av hörseltest eller när du fyller i vårt online kontaktformulär, registrerar vi nödvändiga personuppgifter om dig i relation till ditt hemsidebesök.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt och från följande källor:

  • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev via hemsidan;
  • Du bokar ett hörseltest via hemsidan;
  • Du tar ett online hörseltest via hemsidan;
  • Du fyller i vårt online kontaktformulär, så vi kan ringa upp dig;
  • Du svarar på våra online kampanjer genom att klicka vidare till vår hemsida och använder vårt kontaktformulär, eller deltar i produkt- och frågeschemaundersökningar och tävlingar via vår hemsida;
  • Du använder dig av sociala medier såsom Facebook och Instagram, där du genom att följa och eventuellt kommentera våra inlägg eller använda funktioner, exempelvis Gilla, Dela eller hashtags, kommunicerar med oss.
  • Ditt övriga online beteende och beteende på vår hemsida. Läsa mer om cookies.

De personuppgifter som vi behandlar om dig utgörs i synnerhet av:

Upplysningar relaterat till ditt online beteende på vår hemsida, däribland namnet på din internetbrowser, den hemsida du besöker oss från, de sidor som du klickar på och hur länge du stannar på sidorna;
Identifikationsupplysningar, som namn, adress, telefonnummer och e-mailadresser;
Upplysningar relaterat till din hörsel, antingen när du bokar tid för hörseltest på en av våra mottagningar eller i förbindelse med genomförandet av ditt online hörseltest. Till exempel typen av hörapparat och upplysning om hörselnedsättning, samt om du fått konstaterat en hörselnedsättning av en fackkunnig (öronläkare eller andra mottagningar)

4. DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER
Dataskydd är en integrerad del av vår verksamhet och vi har ansvaret för skyddet av dina personuppgifter, när du är i kontakt med oss. Vår behandling av dina personuppgifter sker alltid i överensstämmelse med gällande nationella och internationella regler och standarder.

När vi behandlar dina personuppgifter oavsett om det är i förbindelse med din ifyllning av vårt online kontaktformulär eller i förbindelse med bokning av ett hörseltest, sker detta för det att det är nödvändigt för att vi ska kunna få ett legitimt intresse, som väger tyngre än dina intressen. Vårt legitima intresse är bland annat att kunna ringa tillbaka till dig, efter att du har fyllt i vårt kontaktformulär och att kunna genomföra din online bokning av ditt hörseltest genom att målgruppsanpassa våra kampanjer och annonser till dig med avsikt att förbättra din användarupplevelse.

5. MOTTAGARE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi utbyter endast dina personuppgifter med mottagarna där det är nödvändigt i samband med din kundrelation hos oss. Vi utbyter personuppgifter med följande mottagare:

Våra samarbetspartners och leverantörer som är godkända för att hjälpa oss i samband med vår verksamhet.
Övriga tredjeparter, om vi värderar att det är nödvändigt för att förhindra eller avvärja olovliga eller skadliga handlingar

6. LAGRING OCH RADERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi lagrar dina personuppgifter, fram till dess att det inte längre är nödvändigt i förhållande till det föremål där upplysningarna behandlas. Dina personuppgifter kommer därför att raderas genom följande procedurer:

Upplysningar om din online resa och avvärjning kommer bli raderat med hänsyn till vår cookiepolicy;
Upplysningar som du har avgett i förbindelse med produktundersökningar, frågeschema undersökningar och tävlingar, kommer bli borttaget eller anonymiserat efter avslutning av undersökningen/tävlingen;
Identifikations- och kontaktupplysningar relaterat till nyhetsbrev, du har anmält dig till, kommer bli borttaget efter din avanmälan av nyhetsbrevet;
Andra upplysningar om dig kommer bli raderade i överenskommelse med vår raderingspolitik, vilket oftast är det senaste året efter den sista kommunikationen med dig, om det inte har uppstått en tvist eller liknande, som utgör en saklig grund till ytterligare förvaring.

7. ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND
Dina personuppgifter kan överföras till tredje land, dvs. länder utanför EU/EES, och Sonova Retail Sweden AB ska säkerställa att överföringen alltid sker på laglig grund. Överföringsunderlaget kan bl.a. vara ett domslut från EU-kommissionen om en tillräcklig skyddsnivå, såsom i fallet med exempelvis Schweiz; EU-kommissionens standardavtalsbestämmelser för överföring av personuppgifter som mottagaren är bunden till eller EU-U.S.Privacy Shield, om mottagaren är etablerad i USA och certifierad enligt detta system. Du kan begära att få en kopia av överföringsunderlaget, som tillhandahålls av vår dataskyddsrådgivare, genom att kontakta oss enligt nedan under pt.‎9.

8. DINA RÄTTIGHETER
Vi har genomfört en rad åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkerställa dina rättigheter. Eftersom dina personuppgifter behandlas, kan du använda dig av de rättigheter som anges nedan: Några av rättigheterna gäller dock endast under vissa omständigheter.

Du har alltid möjlighet att få insikt i hur vi behandlar dina personupplysningar. Du har även rätt till att göra protest emot hur vi behandlar dina personuppgifter samt begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Du har även rätt att ansöka om dataportabilitet d.v.s. att du kan ansöka om att motta de personuppgifter du själv har gett oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och få transmitterat de personuppgifter till andra förhandlare.

Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, har du alltid rätt till att dra tillbaka ditt samtycke. Tillbakakallar du ditt samtycke, kommer detta dock inte beröra den behandling av dina personuppgifter, som ägde rum innan tillbakakallningen.

9. LÄNKAR
Vår hemsida kan omfatta eller innehålla länkar till andra hemsidor, som inte är täckta av denna privatlivspolitik. Sonova Retail Sweden AB äger inte dessa hemsidor och styr varken eller kontrollerar den typen av tredjeparts användande.

10. FÖRFRÅGNINGAR OCH KLAGOMÅL
Har du frågor angående denna dataskyddspolicy, eller om du är oenig med oss beträffande vår behandling av dina personuppgifter, kan du kontakta vår dataskyddsrådgivare på privacy@audionova.se.

Du har även möjlighet att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten , som är den myndighet i Sverige som bl.a. övervakar företags behandling av personuppgifter. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten finns på deras hemsida: https://www.datainspektionen.se/

11. ÄNDRINGAR I DATASKYDDSPOLICYN
Denna dataskyddspolicy kommer att uppdateras och ändras med jämna mellanrum, samt när det är nödvändigt som ett resultat av lag- och praxisändringar på dataskyddsområdet. Vi rekommenderar därför att du löpande håller dig orienterad kring denna. Vissa ändringar kan kommuniceras direkt till dig via e-post och det kan hända att du blir ombedd att acceptera eventuella betydande ändringar.